Kiểm Chứng 12 Giờ Sinh

MR. Nguyen-Van-X Sinh ngày: 09-12-1957 Dương-Lịch
nhằm ngày 18 10 57 Âm-Lịch

Ghi-Chú: tất cả các giải đoán bên dưới đều dùng ngày Âm-Lịch / Lịch-Ta.

====================================================
MR. Nguyen-Van-X Sinh ngày: 18 10 57 Âm-Lịch, giờ: Tí [23-1 khuya]
Nếu sinh vào giờ Tí [23-1 khuya], những chuyện sau đây đã xảy ra:

Năm 1994 tiền vô khá.
Năm 2003 tiền vô rất nhiều.
Năm 2007 tiền bạc thiếu hụt.
Năm 2001 hao tiền rất nhiều.
Năm 2009 tiền bạc, tài sản có thâm thủng, sứt mẻ.
Năm 1996 xấu, cuộc đời đi xuống.
Năm 2003 thất bại.
Năm 1993 chấm dứt một công việc.
Năm 2006 yêu thương một người.
=================
Năm 2008: Tiền bạc dưới trung bình, ít hao.
Năm 2008: Năm nay nhiều khó khăn, dễ có biến chuyển xấu làm cuộc đời đi xuống.
Năm 2008: Có một lúc buông xuôi, thụ động. Thường xảy ra sau một biến cố lớn trong đời.
=================
Năm 2009: Tiền vô nhiều, hao tán nhiều. Năm nay có vay mượn hoặc tiêu xài thâm thủng vào tài sản đã có từ trước.
Năm 2009: Một khúc quanh trong đời với sự thay đổi trên nhiều lãnh vực.
Năm 2009: Thay đổi nơi cư trú, việc làm, và có thể đi xa.
=================
Năm 2010: Tiền bạc dưới trung bình, và hao tán tương đối. Tiền bạc có lúc hơi eo hẹp.
Năm 2010: Năm nay nhiều khó khăn, dễ có biến chuyển xấu làm cuộc đời đi xuống.
=================
Năm 2011: Tiền bạc kém, và hao tán tương đối.
Năm 2011: Nhà có thêm người, hoặc dọn đến sống chung với người khác.

====================================================
MR. Nguyen-Van-X Sinh ngày: 18 10 57 Âm-Lịch, giờ: Sửu [1-3 khuya]
Nếu sinh vào giờ Sửu [1-3 khuya], những chuyện sau đây đã xảy ra:

Năm 2006 tiền vô khá.
Năm 2009 tiền vô rất nhiều.
Năm 1995 tiền bạc thiếu hụt.
Năm 1995 hao tiền rất nhiều.
Năm 1997 tiền bạc, tài sản có thâm thủng, sứt mẻ.
Năm 2008 xấu, cuộc đời đi xuống.
Năm 1993 thất bại.
Năm 2002 chấm dứt một công việc.
Năm 2009 yêu thương một người.
=================
Năm 2008: Tiền bạc trung bình, ít hao.
Năm 2008: Năm nay nhiều khó khăn, dễ có biến chuyển xấu làm cuộc đời đi xuống.
Năm 2008: Năm nay chấm dứt hoặc đổi mới một công việc đang làm /lãnh vực đang hoạt động.
Năm 2008: Có một lúc buông xuôi, thụ động. Thường xảy ra sau một biến cố lớn trong đời.
=================
Năm 2009: Tiền vô rất nhiều, hao tán nhiều. Năm nay có vay mượn hoặc tiêu xài thâm thủng vào tài sản đã có từ trước.
Năm 2009: Một khúc quanh trong đời với sự thay đổi trên nhiều lãnh vực.
Năm 2009: Thay đổi chỗ ở, chỗ làm việc.
=================
Năm 2010: Tiền bạc kém, và có chút hao tán. Tiền bạc có lúc hơi eo hẹp.
=================
Năm 2011: Tiền bạc kém, ít hao. , So với năm vừa qua, thì năm nay tiền vô ít hơn, hao tán ít hơn, tiền bạc ít thiếu hụt hơn.
Năm 2011: Công việc nhiều khó khăn, có trì trệ hoặc thất bại.
Năm 2011: Một biến cố lớn xảy đến làm đời sống bị hụt hẫng, bối rối.
Năm 2011: Nhà có thêm người, hoặc dọn đến sống chung với người khác.

====================================================
MR. Nguyen-Van-X Sinh ngày: 18 10 57 Âm-Lịch, giờ: Dần [3-5 sáng sớm]
Nếu sinh vào giờ Dần [3-5 sáng sớm], những chuyện sau đây đã xảy ra:

Năm 2006 tiền vô khá.
Năm 2011 tiền vô rất nhiều.
Năm 2007 tiền bạc thiếu hụt.
Năm 1995 hao tiền rất nhiều.
Năm 1997 tiền bạc, tài sản có thâm thủng, sứt mẻ.
Năm 1999 xấu, cuộc đời đi xuống.
Năm 2006 thất bại.
Năm 2002 chấm dứt một công việc.
Năm 2006 yêu thương một người.
=================
Năm 2008: Tiền bạc trên trung bình, có chút hao tán.
Năm 2008: Năm nay chấm dứt hoặc đổi mới một công việc đang làm /lãnh vực đang hoạt động.
Năm 2008: Có một lúc buông xuôi, thụ động. Thường xảy ra sau một biến cố lớn trong đời.
=================
Năm 2009: Tiền bạc khá giả, ít hao. Tiền bạc có lúc hơi eo hẹp.
Năm 2009: Một khúc quanh trong đời với sự thay đổi trên nhiều lãnh vực.
Năm 2009: Thay đổi nơi cư trú, việc làm, và có thể đi xa.
Năm 2009: Thay đổi chỗ ở, chỗ làm việc.
=================
Năm 2010: Tiền bạc dưới trung bình, có chút hao tán. Tiền bạc có lúc hơi eo hẹp.
=================
Năm 2011: Tiền vô rất nhiều, ít hao. Tiền bạc có lúc hơi eo hẹp.

====================================================
MR. Nguyen-Van-X Sinh ngày: 18 10 57 Âm-Lịch, giờ: Mão [5-7 sáng]
Nếu sinh vào giờ Mão [5-7 sáng], những chuyện sau đây đã xảy ra:

Năm 2009 tiền vô khá.
Năm 1994 tiền vô rất nhiều.
Năm 1995 tiền bạc thiếu hụt.
Năm 2001 hao tiền rất nhiều.
Năm 2009 tiền bạc, tài sản có thâm thủng, sứt mẻ.
Năm 1994 xấu, cuộc đời đi xuống.
Năm 2009 thất bại.
Năm 1996 chấm dứt một công việc.
Năm 1994 yêu thương một người.
=================
Năm 2008: Tiền bạc rất ít, có chút hao tán.
Năm 2008: Thay đổi nơi cư trú, việc làm, và có thể đi xa.
=================
Năm 2009: Tiền bạc khá giả, hao tán nhiều. Tiền bạc có lúc hơi eo hẹp. Năm nay có vay mượn hoặc tiêu xài thâm thủng vào tài sản đã có từ trước.
Năm 2009: Công việc nhiều khó khăn, có trì trệ hoặc thất bại.
=================
Năm 2010: Tiền bạc trung bình, và hao tán tương đối. Tiền bạc có lúc hơi eo hẹp.
=================
Năm 2011: Tiền bạc rất ít, ít hao. Tiền bạc có lúc hơi eo hẹp.
Năm 2011: Thay đổi chỗ ở, chỗ làm việc.
Năm 2011: Nhà có thêm người, hoặc dọn đến sống chung với người khác.
Năm 2011: Năm nay có một thời gian chán nản, thụ động nhiều.

====================================================
MR. Nguyen-Van-X Sinh ngày: 18 10 57 Âm-Lịch, giờ: Thìn [7-9 sáng]
Nếu sinh vào giờ Thìn [7-9 sáng], những chuyện sau đây đã xảy ra:

Năm 1994 tiền vô khá.
Năm 2000 tiền vô rất nhiều.
Năm 1995 tiền bạc thiếu hụt.
Năm 1995 hao tiền rất nhiều.
Năm 2006 tiền bạc, tài sản có thâm thủng, sứt mẻ.
Năm 1995 xấu, cuộc đời đi xuống.
Năm 2011 thất bại.
Năm 2008 chấm dứt một công việc.
Năm 2006 yêu thương một người.
=================
Năm 2008: Tiền bạc dưới trung bình, ít hao. Tiền bạc có lúc hơi eo hẹp.
Năm 2008: Năm nay chấm dứt hoặc đổi mới một công việc đang làm /lãnh vực đang hoạt động.
=================
Năm 2009: Tiền bạc khá giả, hao tán nhiều. Năm nay có hao hụt hoặc thâm thủng vào tài sản, đồ đạc đã có từ trước.
Năm 2009: Một khúc quanh trong đời với sự thay đổi trên nhiều lãnh vực.
Năm 2009: Thay đổi chỗ ở, chỗ làm việc.
=================
Năm 2010: Tiền bạc trung bình, và có chút hao tán. Tiền bạc có lúc hơi eo hẹp.
Năm 2010: Có một lúc buông xuôi, thụ động. Thường xảy ra sau một biến cố lớn trong đời.
=================
Năm 2011: Tiền bạc dưới trung bình, ít hao.
Năm 2011: Công việc nhiều khó khăn, có trì trệ hoặc thất bại.
Năm 2011: Năm nay chấm dứt hoặc đổi mới một công việc đang làm /lãnh vực đang hoạt động.
Năm 2011: Một biến cố lớn xảy đến làm đời sống bị hụt hẫng, bối rối.
Năm 2011: Nhà có thêm người, hoặc dọn đến sống chung với người khác.

====================================================
MR. Nguyen-Van-X Sinh ngày: 18 10 57 Âm-Lịch, giờ: Tỵ [9-11 sáng]
Nếu sinh vào giờ Tỵ [9-11 sáng], những chuyện sau đây đã xảy ra:

Năm 2009 tiền vô khá.
Năm 2009 tiền vô rất nhiều.
Năm 2009 tiền bạc thiếu hụt.
Năm 2007 hao tiền rất nhiều.
Năm 2009 tiền bạc, tài sản có thâm thủng, sứt mẻ.
Năm 1996 xấu, cuộc đời đi xuống.
Năm 2009 thất bại.
Năm 2002 chấm dứt một công việc.
Năm 2003 yêu thương một người.
=================
Năm 2008: Tiền vô nhiều, ít hao. Tiền bạc đôi lúc thiếu hụt.
=================
Năm 2009: Tiền vô rất nhiều, hao tán nhiều. Tiền bạc nhiều lúc túng thiếu. Năm nay có vay mượn hoặc tiêu xài thâm thủng vào tài sản đã có từ trước.
Năm 2009: Công việc nhiều khó khăn, có trì trệ hoặc thất bại.
Năm 2009: Thay đổi nơi cư trú, việc làm, và có thể đi xa.
Năm 2009: Tình cảm có sứt mẻ, hoặc chấm dứt.
=================
Năm 2010: Tiền vô nhiều, ít hao. Tiền bạc đôi lúc thiếu hụt.
=================
Năm 2011: Tiền vô nhiều, ít hao. Tiền bạc đôi lúc thiếu hụt. , So với năm vừa qua, thì năm nay tiền vô nhiều hơn, hao tán ít hơn, tiền bạc eo hẹp hơn.
Năm 2011: Công việc nhiều khó khăn, có trì trệ hoặc thất bại.

====================================================
MR. Nguyen-Van-X Sinh ngày: 18 10 57 Âm-Lịch, giờ: Ngọ [11-13 trưa]
Nếu sinh vào giờ Ngọ [11-13 trưa], những chuyện sau đây đã xảy ra:

Năm 2000 tiền vô khá.
Năm 2003 tiền vô rất nhiều.
Năm 2007 tiền bạc thiếu hụt.
Năm 2001 hao tiền rất nhiều.
Năm 2009 tiền bạc, tài sản có thâm thủng, sứt mẻ.
Năm 1997 xấu, cuộc đời đi xuống.
Năm 2003 thất bại.
Năm 1996 chấm dứt một công việc.
Năm 2009 yêu thương một người.
=================
Năm 2008: Tiền bạc kém, ít hao. Tiền bạc có lúc hơi eo hẹp.
=================
Năm 2009: Tiền vô nhiều, hao tán nhiều. Tiền bạc có lúc hơi eo hẹp. Năm nay có vay mượn hoặc tiêu xài thâm thủng vào tài sản đã có từ trước.
=================
Năm 2010: Tiền bạc dưới trung bình, và hao tán tương đối.
=================
Năm 2011: Tiền bạc kém, ít hao.

====================================================
MR. Nguyen-Van-X Sinh ngày: 18 10 57 Âm-Lịch, giờ: Mùi [13-15 trưa]
Nếu sinh vào giờ Mùi [13-15 trưa], những chuyện sau đây đã xảy ra:

Năm 2006 tiền vô khá.
Năm 2009 tiền vô rất nhiều.
Năm 2001 tiền bạc thiếu hụt.
Năm 2001 hao tiền rất nhiều.
Năm 2009 tiền bạc, tài sản có thâm thủng, sứt mẻ.
Năm 2003 xấu, cuộc đời đi xuống.
Năm 1993 thất bại.
Năm 1996 chấm dứt một công việc.
Năm 1994 yêu thương một người.
=================
Năm 2008: Tiền bạc trung bình, ít hao. Tiền bạc có lúc hơi eo hẹp.
=================
Năm 2009: Tiền vô rất nhiều, hao tán nhiều. Năm nay có vay mượn hoặc tiêu xài thâm thủng vào tài sản đã có từ trước.
Năm 2009: Thay đổi chỗ ở, chỗ làm việc.
=================
Năm 2010: Tiền bạc trung bình, và hao tán tương đối.
=================
Năm 2011: Tiền bạc trung bình, ít hao. , So với năm vừa qua, thì năm nay tiền vô nhiều hơn, hao tán ít hơn, tiền bạc ít thiếu hụt hơn.
Năm 2011: Nhà có thêm người, hoặc dọn đến sống chung với người khác.

====================================================
MR. Nguyen-Van-X Sinh ngày: 18 10 57 Âm-Lịch, giờ: Thân [15-17 chiều]
Nếu sinh vào giờ Thân [15-17 chiều], những chuyện sau đây đã xảy ra:

Năm 1994 tiền vô khá.
Năm 2011 tiền vô rất nhiều.
Năm 2007 tiền bạc thiếu hụt.
Năm 2001 hao tiền rất nhiều.
Năm 2009 tiền bạc, tài sản có thâm thủng, sứt mẻ.
Năm 1999 xấu, cuộc đời đi xuống.
Năm 2011 thất bại.
Năm 2002 chấm dứt một công việc.
Năm 1994 yêu thương một người.
=================
Năm 2008: Tiền bạc trung bình, ít hao. , So với năm vừa qua, thì năm nay tiền vô ít hơn, tiền bạc eo hẹp hơn.
Năm 2008: Năm nay chấm dứt hoặc đổi mới một công việc đang làm /lãnh vực đang hoạt động.
Năm 2008: Có một lúc buông xuôi, thụ động. Thường xảy ra sau một biến cố lớn trong đời.
=================
Năm 2009: Tiền bạc khá giả, hao tán nhiều. Tiền bạc có lúc hơi eo hẹp. Năm nay có vay mượn hoặc tiêu xài thâm thủng vào tài sản đã có từ trước.
Năm 2009: Thay đổi nơi cư trú, việc làm, và có thể đi xa.
Năm 2009: Thay đổi chỗ ở, chỗ làm việc.
=================
Năm 2010: Tiền vô nhiều, nhưng có chút hao tán. dù sao, Tiền bạc có lúc hơi eo hẹp.
=================
Năm 2011: Tiền vô rất nhiều, ít hao.
Năm 2011: Công việc nhiều khó khăn, có trì trệ hoặc thất bại.
Năm 2011: Tình cảm có sứt mẻ, hoặc chấm dứt.
Năm 2011: Nhà có thêm người, hoặc dọn đến sống chung với người khác.

====================================================
MR. Nguyen-Van-X Sinh ngày: 18 10 57 Âm-Lịch, giờ: Dậu [17-19 chiều]
Nếu sinh vào giờ Dậu [17-19 chiều], những chuyện sau đây đã xảy ra:

Năm 2009 tiền vô khá.
Năm 1994 tiền vô rất nhiều.
Năm 2007 tiền bạc thiếu hụt.
Năm 2001 hao tiền rất nhiều.
Năm 2003 tiền bạc, tài sản có thâm thủng, sứt mẻ.
Năm 2008 xấu, cuộc đời đi xuống.
Năm 2005 thất bại.
Năm 1995 chấm dứt một công việc.
Năm 1994 yêu thương một người.
=================
Năm 2008: Tiền bạc dưới trung bình, ít hao.
Năm 2008: Năm nay nhiều khó khăn, dễ có biến chuyển xấu làm cuộc đời đi xuống.
Năm 2008: Có sự thay đổi về số người trong nhà.
Năm 2008: Có một lúc buông xuôi, thụ động. Thường xảy ra sau một biến cố lớn trong đời.
=================
Năm 2009: Tiền bạc khá giả, hao tán nhiều. Năm nay có hao hụt hoặc thâm thủng vào tài sản, đồ đạc đã có từ trước.
Năm 2009: Một khúc quanh trong đời với sự thay đổi trên nhiều lãnh vực.
Năm 2009: Thay đổi nơi cư trú, việc làm, và có thể đi xa.
=================
Năm 2010: Tiền bạc rất ít, và hao tán tương đối. Tiền bạc có lúc hơi eo hẹp.
=================
Năm 2011: Tiền bạc rất ít, ít hao. , So với năm vừa qua, thì năm nay tiền vô ít hơn, hao tán ít hơn, tiền bạc ít thiếu hụt hơn.
Năm 2011: Năm nay chấm dứt hoặc đổi mới một công việc đang làm /lãnh vực đang hoạt động.
Năm 2011: Nhà có thêm người, hoặc dọn đến sống chung với người khác.

====================================================
MR. Nguyen-Van-X Sinh ngày: 18 10 57 Âm-Lịch, giờ: Tuất [19-21 tối]
Nếu sinh vào giờ Tuất [19-21 tối], những chuyện sau đây đã xảy ra:

Năm 2009 tiền vô khá.
Năm 2000 tiền vô rất nhiều.
Năm 1995 tiền bạc thiếu hụt.
Năm 1995 hao tiền rất nhiều.
Năm 1997 tiền bạc, tài sản có thâm thủng, sứt mẻ.
Năm 1995 xấu, cuộc đời đi xuống.
Năm 2009 thất bại.
Năm 1996 chấm dứt một công việc.
Năm 2008 yêu thương một người.
=================
Năm 2008: Tiền bạc trên trung bình, có chút hao tán. Tiền bạc có lúc hơi eo hẹp.
=================
Năm 2009: Tiền bạc khá giả, hao tán nhiều. Năm nay có hao hụt hoặc thâm thủng vào tài sản, đồ đạc đã có từ trước.
Năm 2009: Công việc nhiều khó khăn, có trì trệ hoặc thất bại.
Năm 2009: Một khúc quanh trong đời với sự thay đổi trên nhiều lãnh vực.
Năm 2009: Thay đổi chỗ ở, chỗ làm việc.
=================
Năm 2010: Tiền bạc dưới trung bình, và hao tán tương đối.
Năm 2010: Có một lúc buông xuôi, thụ động. Thường xảy ra sau một biến cố lớn trong đời.
=================
Năm 2011: Tiền bạc rất ít, ít hao.
Năm 2011: Một biến cố lớn xảy đến làm đời sống bị hụt hẫng, bối rối.
Năm 2011: Nhà có thêm người, hoặc dọn đến sống chung với người khác.

====================================================
MR. Nguyen-Van-X Sinh ngày: 18 10 57 Âm-Lịch, giờ: Hợi 21-23 tối]
Nếu sinh vào giờ Hợi 21-23 tối], những chuyện sau đây đã xảy ra:

Năm 2006 tiền vô khá.
Năm 2009 tiền vô rất nhiều.
Năm 2011 tiền bạc thiếu hụt.
Năm 2007 hao tiền rất nhiều.
Năm 1997 tiền bạc, tài sản có thâm thủng, sứt mẻ.
Năm 1996 xấu, cuộc đời đi xuống.
Năm 1994 thất bại.
Năm 2002 chấm dứt một công việc.
Năm 2003 yêu thương một người.
=================
Năm 2008: Tiền bạc trung bình, và hao tán tương đối.
Năm 2008: Năm nay nhiều khó khăn, dễ có biến chuyển xấu làm cuộc đời đi xuống.
Năm 2008: Có một lúc buông xuôi, thụ động. Thường xảy ra sau một biến cố lớn trong đời.
=================
Năm 2009: Tiền vô rất nhiều, hao tán nhiều. Tiền bạc có lúc hơi eo hẹp. Năm nay có vay mượn hoặc tiêu xài thâm thủng vào tài sản đã có từ trước.
Năm 2009: Thay đổi nơi cư trú, việc làm, và có thể đi xa.
Năm 2009: Tình cảm có sứt mẻ, hoặc chấm dứt.
Năm 2009: Năm nay có một thời gian chán nản, thụ động nhiều.
=================
Năm 2010: Tiền vô nhiều, ít hao. Tiền bạc có lúc hơi eo hẹp.
=================
Năm 2011: Tiền vô rất nhiều, ít hao. dù sao, Tiền bạc nhiều lúc túng thiếu.
Năm 2011: Công việc nhiều khó khăn, có trì trệ hoặc thất bại.