Dịch Vụ Tìm Giờ Sinh
US. $5
Không biết giờ sinh vẫn có được một lá số Tử Vi chính xác.

    Nếu bạn không biết, hoặc không chắc chắn về giờ sinh của mình, tôi có thể dựa trên
những diễn biến đã xảy ra trong cuộc đời bạn trong quá khứ để tìm ra giờ sinh chính xác.


Xin bấm vào đây để xem thử một giải đoán mẫu

Ghi chú: Dịch vụ tìm giờ sinh chỉ áp dụng cho các bạn trên 28 tuổi, vì cần ít nhất 10 năm để có đủ các diễn biến để kiếm chứng trong quá khứ, (nhỏ hơn 28 tuổi vẫn xem được, nhưng các diển biến quá ít, không bảo đảm được sự chính xác của giải đoán).


 
 
Tên: 
Ðịa Chỉ Email: 
Order
Phái: 
Ngày / Tháng / Năm sinh: 
Dương-Lịch (Lịch-Tây) or  Âm-Lịch (Lịch-Ta) ?
Nơi Sinh: